Calendarium 50 v Chr. - 1500

 • 50 v. Chr. Bataven vestigen zich in de Rijndelta.12 v. Chr. Romeinen vestigen zich op de hoge Waaloever, er ontstaat een legerkamp op de Hunerberg.ca. 17 Oprichting van Romeinse godenpijler op het Kelfkensbos.69-70 Mislukte opstand der Bataven tegen het Romeinse gezag; Oppidum Batavorum in brand gestoken.ca. 70 Vestiging van een burgernederzetting Noviomagus ter plaatse van het huidige Waterkwartier.. ca. 100 Het houten legerkamp op de Hunerberg wordt opgetrokken in steen. 104 Marktrecht ontvangen van Keizer Marcus Ulpius Trianus. Nijmegen kreeg toen een nieuwe naam: Ulpia Noviomagus Batavorum (Het Ulpische Nieuwmarkt in het land van de Bataven). In de twee eeuwen dat deze stad bestaan heeft wordt hij geschat op ca. 5000 inwoners.ca. 172 De Romeinen bouwen een stadsmuur om Noviomagus heen.ca. 250 Wordt de nederzetting verwoest en verlaten door de verwoestende invallen van de Franken.ca. 300 -400 Zijn er weer Romeinen in Nijmegen. De Romeinse Keizers bleef moeite houden om de grenzen van het rijk te verdedigen. Na 400 bleek dit een verloren zaak, zodat de Romeinen Nijmegen verlieten. De invloed van de Romeinen bleef wel, doordat de middeleeuwse stad zich later geplooid heeft om de oude reeds bestaande Romeinse wegen.ca. 320 Rondom het Valkhof en Kelfkensbos wordt een door grachten omgeven militaire versterking gebouwd, een laat-Romeins Castellum.ca. 630 Stichting van de eerste christelijke parochiekerk, de St. Stephanuskerk, ter hoogte van de huidige Voerweg.ca. 770 In het grote Keizerrijk van Karel de Grote (768 - 814) is Nijmegen zijn meest Noordelijk gelegen verblijfplaats. Karel de Grote liet op de Valkhofheuvel een groot paleis of palts bouwen. Een palts moet men voorstellen als een onderkelderd, uit één zaal bestaand gebouw, aangevuld met enkele woonverblijven.777 Karel de Grote verblijft in Nijmegen. 9e eeuw Na Karel de Grote verzwakt het Frankische Rijk en valt het uiteen in drie delen, waarbij de lage landen worden opgenomen in het Duitse Rijk. 880-881 Noormannen belanden in Nijmegen en brengen er de winter door. Bij hun vertrek steken ze de palts in brand, later wordt deze weer opgebouwd en als Keizerlijke Residentie gebruikt.949 Duitse Rijksdag wordt in Nijmegen gehouden.ca. 1000 Byzantijnse prinses Theophanu verblijft in Nijmegen.ca. 1030 Op het Valkhof wordt de Sint Nicolaaskapel gebouwd, heden ten dage is deze nog te bewonderen. Het is het oudste gebouw van Nijmegen.1047 De palts heeft veel te lijden gehad van een brand. Dit was het gevolg van een geschil tussen de Duitse Keizer en zijn leenmannen. Uiteindelijk zegeviert de Keizer en wordt de palts hersteld.Vanaf 1152 In opdracht van Keizer Frederik Barbarossa wordt een reusachtig burcht op het Valkhof gebouwd, omdat de palts in verval is geraakt. Deze burcht heeft tot 1796 het stadsbeeld van Nijmegen beheerst.1196 Stichting van de Commanderie van Sint-Jan door burggraaf Alardus en zijn vrouw Uda. 1230 Nijmegen krijgt stadsrechten (gelijk aan de stad Aken) en staat rechtstreeks onder het gezag van de Koning of Keizer van het Heilige Roomse Rijk.1247 Nijmegen komt onder Gelre. De Rooms-Koning gekozen graaf Willem II van Holland en Zeeland verpandt Nijmegen aan graaf Otto II van Gelre. Het pandschap is nooit ingelost. De Rijksburcht wordt omgracht en daarbij staan de St. Stephanuskerk en pastorie in de weg. Deze worden dan ook gesloopt.1254 Begin bouw van de romaanse Sint-Stevenskerk op de Hundisburg.1265 Huizen en een klooster aan de Nonnenstraat branden af. 1272-1326 Bouw van de toren van de Sint-Stevenskerk.1273 St.Stevenskerk in gebruik genomen.Officieel de 1ste kermis in Nijmegen.ca. 1300 Is de eerste stadsmuur tot stand gekomen. Dat wil zeggen stenen poorten, met elkaar verbonden door een aarden of stenen wal. Buiten de waalkade zijn er geen sporen van een stenen muur gevonden. Het omwalde gebied werd in 4 kwartieren verdeeld, door een nog steeds herkenbaar wegenkruis. Aan het uiteinde hiervan werden de belangrijkste stadspoorten gebouwd. Op het kruispunt van deze wegen ligt nog steeds de Blauwe Steen, waar vroeger de door de Schepenbank uitgesproken vonnissen werden uitgevoerd.14e en 15e eeuw De huizen waren haast allemaal van hout, met aan de straatzijde een varkenshok, waaruit de dieren vrij op straat konden lopen.1326 St.Stevenskerk voltooid, de toren is gereed. Hierna is de kerk meermalen verbouwd.1334 Bouw van de Hezelpoort.1350 Aanhangers van Reinoudt III nemen de stad in 1364 Nijmegen sluit zich aan bij het Hanzeverbond. 1371-1428 Door optrekken van de zijbeuken tot de hoogte van het middenschip wordt de Sint-Stevenskerk een hallenkerk.1382 Oudste vemelding van een stadhuis aan de Burchtstraat.De eerste keer dat de naam Maelwael in de Nijmeegse archieven werd neergeschreven1397 De Nijmeegse schilder Jan Maelwael wordt de hofschilder van Filips de Stoute in Dijon en Parijs.15e eeuw Nijmegen bereikt haar hoogste bloei. Zij was erkend als hanzestad en haar kooplieden onderhielden handelsrelaties van Engeland tot de Oostzee.De stad krijgt een nieuwe en aanmerkelijk wijdere ommuring aangelegd, waarvan thans nog resten aanwezig zijn in het Hunner- en Kronenburgerpark. De Stratenmakerstoren, gebouwd in 1527, is sinds enige jaren weer te zien.ca. 1400 Jan Maelwael haalt de Nijmeegse gebroeders van Limburg, Paul, Herman en Jan naar het Bourgondische hof in Parijs.1402 Nijmegen wordt Hanzestad 1415 Jan Maelwael komt te overlijden in Dijon.1416 Kort na elkaar sterven Jan, Paul en Herman van Limburg, waarschijnlijk aan de builenpest.1420-1456 Hoofdkoor van de Sint-Stevenskerk wordt gebouwd.1420 Bouw van een poortje aan de Waalwal (voorloper van het Sint-Antoniuspoortje).1425-1426 Kronenburgertoren wordt gebouwd.1429 27 November: toren van de Sint-Stevenskerk brandt af. 1436 Stadsuitleg, bouw van de Molenpoort.1457 Nijmegen begint zijn eigen munt te slaan.1459-1460 Sint Geertrudiskapel nabij Kelfkensbos wordt gebouwd.1461-1466 Bouw van de Hunnerpoort.1468 2e stadsomwalling. 1473 Karel de Stoute belegert en verovert Nijmegen.Hunnerpoort gedeeltelijk afgebroken.9 Juli: Molenpoort wordt verwoest.1482 Maximiliaan van Oostenrijk verovert Nijmegen.1497 Het Bourgondische leger legt Hees in de as.

 • Nijmegen.digicity

Calendarium 1851 - 1900

 • 1851 Klooster van de Rosastichting wordt in gebruik genomen. 24 Mei: eerste openbare gasverlichting (huis de Kat, voor de Kerkboog, voor het stadhuis en op het Kelfkensbos).9 September: eerste vrije verkiezing van de gemeenteraad.1852-1853 Aanleg van de Nieuwe Haven buiten de stadswallen.1852 April: verzoek tot opheffing van de vesting, werd afgewezen.1853 Tolhuis aan de Teersdijk wordt uitgebreid met tweede verdieping.15 December: nieuwe haven geopend aan de westzijde van de stad, buiten de Hezelpoort.1854-1855 Villa Geldersch Hof wordt gebouwd. 1854 Molen 'De Goede Hoop' aan de Berg en Dalseweg brandt gedeeltelijk af. 1856 Neogotisch portaal wordt aan de Sint-Stevenskerk gebouwd. Explosie nabij een kruitmagazijn in de Ziekerpoort leidt tot grote ravage.Augustus: verzoek tot opheffing van de vesting opnieuw afgewezen.17 Augustus: wegens voortdurende verzakking van de kade wordt de Galerij afgebroken. Drie pilaren met tussenliggende muur worden behouden, waarin een politiewacht wordt gevestigd.1857 Februari: naar aanleidig van toenemende verzakkingen worden een huis aan de Kraanpoort, een deel van deze poort, het bijbehorende wachthuis en de muur achter de Vismarkt afgebroken. 1858 Besluit de gemeenteraad aan de gasmagnaat F.J. Hallo, op diens verzoek afstand te doen van het middengedeelte van de Strikstraat, alsmede van een daaraangrenzend stuk grond aan de Lindenberg. Nadat op dit terrein door hem een twintigtal woningen gesloopt waren, begon de heer Hallo aldaar zijn zogenaamde "kasteel" Bat-Ouwe-Zate te bouwen. Later wordt het verkocht aan het R.K. pensionaat Mariënburg. De kloosterorde die daar later zit, worden de "zusters van Hallo" genoemd.1859 6 September-2 november: cholera heerst, 10 mensen overlijden.1860 Zomer: Bouw van een muziektent op het Valkhof.20 Januari: besluit valt om Windmolenpoort af te breken. 1861 Fort Verbrande Molen wordt gebouwd.De 'Witte Villa' aan de Schependomlaan wordt gebouwd. 1 Februari: benedenstad stroomt over en een café aan de Waalkade wordt door het ijs verwoest.1862 Fort Boven-Lent ('Sprokkelenburg') wordt gebouwd.1863 Straatnaambordjes worden voor het eerst aangebracht op de hoekhuizen.Afbraak van twee bogen van deroegere Galerij aan de Waalkade. Laatste boog wordt ingericht als wachtlokaal voor de Waalpolitie.Rozenhof aan de Dorpsstraat wordt gebouwd. Fort Beneden-Lent ('Nieuw Knodsenburg') wordt gebouwd.1864 Mei- en Veerpoort worden gesloopt. Koetshuis aan Voorstadslaan wordt gebouwd.21 Oktober: aanbesteding voor een aarden baan voor de spoorweg naar Duitsland. 1865 De zogenaamde commiezenhuisjes, gelegen voor de stadspoorten aan de landzijde, worden afgebroken. Eerste station wordt gebouwd op de plaats van de huidige Vereeniging.Huize Brakkesteyn wordt herbouwd in neoclassicistische stijl.Bovenverdieping van de Waag wordt ingericht als hoofdbureau van politie.8 Augustus: opening van de spoorweg Nijmegen-Kleef.1866 De neogotische toren van de Sint-Dominicuskerk wordt gebouwd. Uitbraak van een cholera-epidemie: 65 mensen overlijden.Het katholieke Canisiusziekenhuis wordt opgericht.1867 Nijmegen krijgt officieel een gezondheidscommissie. Deze wijst het gemeentebestuur op de onhygiënsche toestanden aan de openbare weg en op de schrikbare woningtoestanden. De open goten in de straten raakten vaak verstopt. Kleine bedrijfjes loosden er vloeibaar afval en bewoners deponeerden er hun huisvuil. Slagers die het vee op straat slachtten lieten bloed en afval in de goten weglopen en de inhoud van urinoirs ging dezelfde weg. Als het flink geregend had vormden zich in de laagste delen stinkende modderpoelen met onbestemde kleuren en rottende afvalhopen. Eindpunt van al die riolen was de St. Jacobsgracht een enorme beerput buiten de Hezelpoort, die bij westenwind een enorme stank produceerde. Geen wonder dat in 1832 en 1866 een cholera-epidemie uitbrak (2x ca. 60 doden).Het gemeentebestuur ondernam echter geen stappen. In de voornaamste straten worden trottoirs en klinkerpaden aangelegd in de plaats van stoepen.Vestiging van weesinrichting in Neerbosch.1868 Verzoek om vestingstatus op te heffen, wordt afgewezen. Eerste steen gelegd voor modelboerderij in de Driehuizen.Lunet Kijk in de Pot wordt tot fort verbouwd. Juli: eerste uitgave van een adresboek voor Nijmegen en het Schependom. 1870 Het aarden verdedigingswerk de Kwackenberg wordt aangelegd. 1871 Verzoek van 1431 burgers voor opheffing van de vesting wordt afgewezen.6 Juli: eerste steen van de gasfabriek wordt gelegd. 2 November: concessie voor de spoorweg Tilburg-Nijmegen wordt aanvaard. 31 December: gasfabriek is voltooid.1872 Naast de synagoge wordt door Pieter van der Kemp de joodse school gebouwd.1873 Op de plaats van de gedempte haven (het Waalplein) wordt beplanting aangebracht.5 Mei: met bijna algemene stemmen wordt door de Tweede Kamer het wetsontwerp aangenomen, om voor rekening van de Staat de spoorweg Arnhem /Nijmegen aan te leggen.19 Mei: Eerste Kamer stemt in met de aanleg van de spoorweg.1874 Bouw van een ziekenhuis in Weesinrichting Neerbosch.18 April: het Staatsblad bevat een wet 'tot regeling en voltooiing van het Vestingstelsel': toestemming om vestingwerken te slopen. Alleen fort Kraijenhoff en de forten Boven- en Beneden-Lent blijven behouden.5 Mei: er wordt een commissie ingesteld die de belangen van de gemeente met betrekking tot de spoorweg- en vestingzaken moet gaan behartigen. De commissie bestaat uit het "Driemanschap" Mr. W. Francken - H.L. Terwindt - Joh. H. Graadt van Roggen.1875 Bouw van het eerste moederhuis in Weesinrichting Neerbosch.Januari: toewijzing aan aannemers voor het bouwen van de pijlers voor de spoorbrug.19 Augustus: aanbesteding voor het bouwen van de Nieuwe Hezelpoort, over de weg van Nijmegen naar Hees. 1876 23.500 inwoners 26 Januari: bij de Hezelpoort wordt begonnen met de sloop van de vestingwerken.1877 Afbraak van de Ziekerpoort en de Hezelpoort en het daarvoor gelegen bolwerk. In de krant van 1877 staat hierover: "De Hezelpoort is afgebroken, de brug buiten Hertsteegpoort is door een aarden dam vervangen, en naast de Molenpoort is een gat in den wal gemaakt, en door dat gat is zoo ondoelmatig mogelijk een weg aangelegd. Ziedaar alles wat in drie jaren tijds verricht is."Nonnendaalseweg en Heselaan worden verlegd.1878-1880 Bouw van de Sint-Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat.1878 Sloop van fort Sterreschans. Augustus: Gemeente Bad- en Zweminrichting in de Waal wordt voor publiek geopend.10 Augustus: eerste beproeving van de spoorbrug.1879-1885 Ontmanteling en uitleg van de stad door de opheffing van de vesting Nijmegen.1879 Voorgevel van het stadhuis wordt gerestaureerd. Sint-Hubertustoren en -molen worden gesloopt.OLV Geboortekerk in Lent wordt gebouwd op de plaats van de kleine kerk.Spoorbrug komt gereed. Voor de oprit van de brug wordt zand uit de buurt gebruikt; de spoorkuil ontstaat.Bouw van station Ressen-Bemmel.12 Juni: opening van de spoorweg Arnhem-Nijmegen. Ingebruikname van tijdelijk hulpstation.Augustus: waterleiding is aangelegd, met machinegebouw aan de Nieuwe Marktstraat en reservoir op de Kwakkenberg. De eerste waterleiding die in een van de kleinere steden van Nederland werd aangelegd.1880-1882 Bouw van de Rijkskweekschool aan de Van Schevichavenstraat.Bouw van de Sint-Franciscuskerk op de Doddendaal.Aanbouw van P. Cuypers aan het stadhuis. 1880 Besluit om een wandelpark aan te leggen in de omgeving van de Kronenburgertoren; het Kronenburgerpark, naar het plan van de Belgische architect Rosseels.Schouwburg wordt voorzien van ijzeren balkons en ladders. Afbraak van de Vismarkt.4 Januari: namen van eerste wegen op de voormalige vestinggronden worden gegeven: Keizer Karelsplein, Verlengde Molenstraat, Walstraat, In de Betouwstraat, Smetiusstraat, Nassausingel, Kronenburgersingel, Stationsweg, Spoorstraat en Graafsche straat. Ook aanbesteding van het bouwen van de eerste villa aan het Keizer Karelplein. Mei: eerste drie huizen van de stadsuitleg worden opgeleverd in de In de Betouwstraat.7 Juni: de Sint-Antonius Abtkerk wordt ingewijd.1881-1884 Oude haven wordt gedempt.1881 Kerkhof achter de Sint-Stevenskerk wordt afgegraven.23 April: Hertogsteeg wordt officieel Hertogstraat.Juni: start van de bouw van de Bethelkerk in de Weesinrichting Neerbosch.2 Juni: spoorweg Tilburg-Nijmegen wordt ingewijd.6 september: het Stedelijk Gymnasium verhuist van de Latijnsche school naar de Kronenburgersingel Najaar: begin van restauratie van de zijgevel van het stadhuis.1882 Buitensociëteit de Vereeniging wordt gebouwd aan het Keizer Karelplein.Josephshof wordt gebouwd.Het bovenstuk van de Kraan aan de Waalkade wordt afgebroken. De oude franciscanerkerk (hoek Houtstraat-Bloemerstraat) wordt afgebroken. Hunnerpoort wordt als laatste stadspoort gesloopt.Aanleg van de grot en waterval in het Kronenburgerpark. In de jaren '50 raakt deze buiten gebruik. Opening van een renbaan op de Wedren.Lent krijgt een spoorweghalte. 13 Maart: korenbeurs aan de Nieuwe Markt wordt in gebruik gesteld. 31 Maart: Rijkskweekschool voor onderwijzers aan de Oranjesingel wordt in gebruik gesteld.31 Juli: Sint-Franciscuskerk wordt ingewijd. 30 Augustus: de voltooide Bethelkerk in de Weesinrichting Neerbosch wordt ingewijd.1883 Loopbrug bij Belvédère wordt gebouwd door J.J. Weve. Spoorweg Nijmegen-Venlo wordt geopend.De waterpomp op het Kelfkensbos wordt overgebracht naar de Gedeputeerdenplaats.29 September: het Sint-Jacobspoortje wordt dichtgemetseld.27 Oktober: besluit om een gedenkteken aan de aanleg van de spoorweg Nijmegen-Kleef te plaatsen op het Valkhof.10 November: besluit tot aanleg van een straat tussen de Bloemerstraat en de Stikke Hezelstraat. 1884 Oprichting van het spoorwegmonument.Mei: oude schuilkerk van de Augustijnen aan de Jodengas wordt gesloopt.Zomer: Hunnerpark - aangelegd door tuinarchitect Rosseels - wordt voltooid.13 Juni: eerste funderingssteen van de Augustijnenkerk wordt gelegd.1 Augustus: Oude Haven is gedempt. 28 Augustus: eerste steen van de Augustijnenkerk wordt gelegd.1885 De onderbouw van de Kraan aan de Waalkade wordt afgebroken. Begin van restauratie van de Kerkboog en het Waaggebouw.Begin van de aanleg van een riool.Waalkade wordt opgehoogd.Voltooiing van de restauratie van de kerk in de Broerstraat.Bouw van doodgraverswoning bij de begraafplaats aan de Daalseweg.Veemarkt wordt voor het eerst op de Nieuwe Markt gehouden. 15 Juni: aanbesteding van Nederlands eerste wielerbaan achter de Vereeniging.24 Juni: kerkhof aan de Daalseweg wordt ingezegend. 1886 Israëlitische Begraafplaats bij Mariënburg wordt opgeheven. Nijmegen krijgt als eerste stad van ons land een gemeentelijke elektrische centrale.Restauratie van de Kerkboog is afgerond, zonnewijzer is verwijderd. Augustijnenstraat is voltooid.Hoekhuis Hoogstraat-Burchtstraat wordt afgebroken, ter verbreding van de uitgang Burchtstraat-Valkhof.De stenen leeuw van O. Leeuw senior en junior wordt in het Kronenburgerpark geplaatst. 2 Mei: inwijding van de Augustijnenkerk.29 Juni: vier elektrische lampen geplaatst aan de Waalkade.17 Augustus: opening van de brug over de Voerweg als huldebetoon aan het "Driemanschap", Graadt van Roggen, Francken en Terwindt, voor de voortvarende wijze waarop zij aan de uitleg van de stad hadden leiding gegeven.1887-1888 Belvedere wordt gerestaureerd. 1887 Huis De Hulsen wordt afgebroken. Stadhuis wordt aan de achterzijde uitgebreid.Oprichting van de eerste woningbouwvereniging, genaamd "Hulpbetoon". 1888 Bouw van de Gereformeerde Kerk aan de Begijnenstraat.11 Augustus: concessie wordt verleend voor de eerste telefoonaansluiting.1889 Huize Heyendael wordt ingrijpend verbouwd.Bebouwing aan de Voerweg, op het Geertruidsbergje en aan de Rozemarijngas wordt gesloopt.De beeldengroep 'De Vier Jaargetijden' wordt in het plantsoen van de Nassausingel geplaatst.Bouw van een kleuterhuis en schoolgebouwen in Weesinrichting Neerbosch.30 Juni: stoomtramverbinding Nijmegen-Ubbergen-Beek geopend.1890 Uitbreiding van de Josephshof - het huidige Kolpinghuis - wordt voltooid. Bank van Lening op de hoek Hessenberg-Pijkestraat wordt gebouwd.1891 Het postkantoor wordt gevestigd in de Lange Hezelstraat. Bouw van 7 huisjes achter café Rust aan de Berg en Dalseweg.1892 Uitbreiding van het stadhuis aan de Lange Nieuwstraat door architect J.J. Weve.1893 De kerk van Hatert wordt uitgebreid met twee zijbeuken en een toren.1894 Begin van sloop van het fort Kijk-in-de-Pot.Sloop van de oude Regulierenkerk in de Molenstraat. Afbraak van 30 woningen aan de Voerweg en de Rozemarijngas. 7-8 Augustus: in gebruik neming van het nieuwe station gebouwd in fraaie neo-gotische stijl, ontworpen door C.H. Peters, een leerling van de bekende bouwmeester P.H.J. Cuypers. Het station is in 1944 verwoest. Het tijdelijke hulpstation wordt afgebroken en weer opgebouwd aan de Ooijsedijk.1895 Begin van de sanering van huizen langs de Voerweg en Rozemarijn­gas. De plaatselijke gezondheidscommissie is zeer blij met de sloop van de huizen, er was alleen een "maar", zoals blijkt uit het verslag uit 1899: "Aan den Voerweg is de toestand prachtig verbeterd door het verder opruimen van woningen. Jammer dat de daar gewoond hebbende men­schen niet de gemeente verlaten hebben en zich nu in het hart der stad gevestigd hebben, zoodat de zindelijkheid er niet beter op geworden is."Poortje van Franse Plaats wordt ingemetseld in het stadhuis.Bethel-bewaarschool aan de Tweede Oude Heselaan wordt gebouwd.1 Mei: opening van het nieuwe Protestants Ziekenhuis bij de Spaarbankstraat (nu Dr. Claas Noorduijnstraat).Juli: eerste steen van de Sint-Ignatiuskerk in de Molenstraat wordt gelegd.29 Augustus: zeepziederij 'Het Anker' aan de Lange Brouwerstraat brandt af.1896 Een van de drie loodsen voor de Waalwal wordt gesloopt.Bouw van een bankgebouw op de hoek van de Platenmaker- en Snijderstraat. 30 September: opening van de Sint-Ignatiuskerk.1897 2 Juni: opening van de paardentramweg naar Sint-Anna.26 Juli: opening van de Algemene Begraafplaats Rustoord. 1898-1899 Bouw van het Gemeente Slachthuis tussen de Nieuwe Haven en het fort Kraijenhoff.1898-1900 Bouw van het Canisius College aan de Berg en Dalseweg.1898 Opening van een politiepost aan de Sloetstraat. 19 Juni: inwijding van de Sint-Ignatiuskerk.1 September: planten van een lindenboom op het Hertogplein, naar aanleiding van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.1899-1900 Bouw van kerk aan de Krayenhofflaan. 1899 Politiepost aan de Daalseweg wordt gebouwd.Twee loodsen voor de Waalwal worden gesloopt.Afbraak van fabrieksgebouwen aan de Waalkade: oude resten van de Boddelpoort blijven gespaard. Bouw van een post- en telegraafkantoor aan de Schependomlaan. Eind: 677 telefoonabonnementen. 5 April: eerste steenlegging voor de Heilig Hartkerk aan de Krayenhofflaan. 30 December: besluit tot de sloop van de vier laatste huizen aan de noordzijde van de beneden-Voerweg. 1900 - 1940 Nijmegen wordt geen echte industriestad, maar toch waren er wel wat grote industrieën zoals Willem Smit, Dobbelman, ASW, Batava Margarina, Nyma. De waalkade met het lossen en laden levert werk op, maar voor de rest is het heel moeilijk. Daardoor is de economie altijd kwetsbaar gebleven, vooral in de jaren dertig. De werkloosheid is naar verhouding omvangrijker en blijft langer aanhouden dan in het rest van het land. De stad heeft een groot aantal renteniers en gepensioneerden. 1900 Voorjaar: Canisius College aan de Berg en Dalseweg is voltooid. Maart: begin van de bouw van het klooster aan de Van Oldenbarneveltstraat. Zomer: drie huizen aan de Roomse Voet worden afgebroken.Herfst: lessen beginnen in het Canisius College.1 Mei: Heilig Hartkerk aan de Krayenhofflaan wordt ingewijd.

 • Wijkinformatie

Calendarium 1971 - 1990

 • 1971-1972 Bouw van een nieuwe Hatertsebrug over het kanaal. 1971 150.000ste inwoner wordt ingeschreven.Herbouw van Kanunnikenhuisjes.Sloop van gymnasium aan de Kronenburgersingel. 1972 Beheerdersgebouwtje van de begraafplaats aan de Daalseweg wordt gesloopt.Hippe Hoogbouw in de Weezenhof wordt voltooid.Spoorwegviaducten in Dukenburg worden gebouwd. 30 December, 5.33 en 5.48 uur: Nijmegen wordt getroffen door twee lichte aardschokken met een kracht van respectievelijk 2.6 en 3.2 op de schaal van Richter. 31 December, 8.00 uur: weer een lichte aardbeving, nu met een kracht van 2.7. 1973 Sloop van school 'de Klokkenberg'.Noorderkerk aan de Bijleveldsingel wordt afgebroken.Reconstructie van het Traianusplein.Verbouw van de hoofdingang van het centraal station.Sloop van de oude Hatertsebrug.Begin van de bouw van Zwanenveld.Opening station Dukenburg.Het universitaire boekenmagazijn aan de Snijderstraat wordt afgebroken.Najaar: Start van de bouw van de Mariënburgpassage.1974 Bouw van kantoorgebouw Metterswane.Sloop van de treinenloods in de Spoorkuil.De waterpomp op de Gedeputeerdenplaats komt op de Franse Plaats.September: tijdcapsule wordt begraven in het Hunnerpark.1975-1976 Renovatie van het Waaggebouw. 1975-1980 Bouw van de Raad van de Arbeid en het flatcomplex aan de Nassausingel en de Burgemeester Hustinxstraat.1975 Benedenstad wordt als Beschermd Stadsgezicht voorgedragen.Graafseweg wordt verlegd nabij de Muldersweg.Afbraak van de politiepost op Graafseweg 475.1976-1984 Bouw van de Centrale Gelderland.1976 Hoofdkantoor Estel wordt gebouwd. Bouw van pand Tilders meubelen, nabij de hoek Molenstraat-Ziekerstraat. Hotel Welgelegen aan de Graafseweg wordt afgebroken.Aanleg van een vijver vóór de gebouwen van de A-faculteit aan het Toernooiveld.1977-1980 Bouw van hotel Belvoir.1977-1981 Woningbouw in Gildekamp.1977 Voetbrug over de Voerweg wordt hersteld.Bouw van bioscoop Calypso en deel van de Mariënburgpassage.Spoorbrug over Maas-Waalkanaal wordt vervangen.Sloop van huisjes aan 'Het Pad', tussen Daalseweg en Beijensstraat.Juni:papierfabriek aan de Tollensstraat wordt gesloopt. 11 Oktober: de Heilig Hartkerk aan de Krayenhofflaan wordt door brand verwoest.1978-1981 Woningbouw in de benedenstad.1978-1982 Bouw van een nieuw complex achter het oude stadhuis.1978 Restauratie van het Arsenaal voltooid.Sloop van de zuidvleugel van het stadhuis.Voltooiing van de A73 tussen Beuningen en knooppunt Lindenholt.Blokken van Struycken komen op het Takenhofplein.Afbraak van muziektent op het Valkhof. Juni: het Arsenaal wordt als gemeente-archief in gebruik genomen.1979 17 Juli, 16.48 uur: een lichte aardschok met een kracht van 3.0 op de schaal van Richter treft Nijmegen.1980-1981 Bouw van flats aan Arend Noorduijnstraat. 1980-1982 Nieuwe Neerbosschebrug wordt aangelegd.1980 Bouw van wachthuisje voor buschauffeurs op het Stationsplein.Restauratie van de Witte Molen.Maart: spoorovergang bij de Muntweg wordt opgeheven. September: station Ressen-Bemmel wordt gesloopt.1981 Gemeentelijke HBS op de hoek Stieltjesstraat-Kronenburgersingel brandt af.De Witte Molen brandt uit en wordt later herbouwd.Bouw van de Petrus Canisiusschool aan het Sint Stevenskerkhof.Afbraak van de Carmelkerk aan de Doddendaal. 23 Februari: Piersonrellen breken uit. 1982 Huizen op de oostelijke hoek Tweede Walstraat-Eilbrachtstraat gesloopt.Fabriek van Maertens aan de De Ruyterstraat wordt gesloopt.1983 Oude brug over het Maas-Waalkanaal bij Neerbosch wordt gesloopt.7 en 8 mei: drie bogen van de spoorbrug over de Waal worden vervangen door één grote.1984-1989 Casino aan de Waalkade wordt gebouwd.1984 Peemankiosk op de hoek Graafseweg-Willemsweg wordt total loss gereden.1985-1987 Chipsfabriek van Philips wordt gebouwd. 1985 A73 ten zuiden van knooppunt Lindenholt wordt geopend.2 Oktober: villa 'Stella Maris' aan de Van Schaeck Mathonsingel brandt uit en wordt afgebroken. Een overgebleven versierde zuil wordt later overgebracht naar de nieuwe aula van de KUN.1986-1987 Kapel van Kropholler in het Canisius College wordt gesloopt.1986 Sloop van de huishoudschool van Zusters JMJ aan de Sint Stephanusstraat.1987-1988 Bij een verbouwing van het Jozefklooster aan de Kerkstraat wordt de kapel gesloopt.1987 Stratemakerstoren wordt herontdekt bij sloop van huizen.1988-1991 Bouw van flats aan Kronenburgersingel en Stieltjesstraat.1988-1993 Rondom en op de plaats van pensionaat Jonkerbosch wordt een woonwijk gebouwd.1989-1992 Bouw van het hoofdkantoor van de Gelderlander aan de Voorstadslaan. 1989 Begin van de aanleg van bedrijventerrein Kerkenbos.Veerpoorttrappen worden aangelegd.Renovatie van Prins Hendrikkazerne.Sloop van restaurant Pays Bas aan de Batavierenweg.Sloop van de uitbreiding uit 1912 van het klooster aan de Dennenstraat.Winkelcentrum Dukenburg wordt overdekt. Juni: huis Boschlust aan de Dorpsstraat wordt gesloopt.1990 Hendrik Heucksteiger aan de Waalkade wordt gebouwd.Fatimakerk in het Willemskwartier wordt gesloopt.Aanleg van rotonde met gedenkteken op de Kitty de Wijzeplaats.3 Maart: spits van de Christus-Koningkerk wordt verwijderd.Zomer: 'Blokken van Struycken' verdwijnen van het Takenhofplein.

 • Actueel

Veel kijk- en leesplezier! 2

Nijmeegse stadswallen in 1875

Poll

 • hoe vind je deze site van nijmegen

  zeer goed
  mooi
  kan beter
  niet zo

VERDWENEN/VERANDERDE

frankboeijen.nl/images/013

frankboeijen.nl/images/020

frankboeijen.nl/images/021

frankboeijen.nl/images/022

frankboeijen.nl/images/004

frankboeijen.nijmegen

 • Vierdaagsefeesten begonnen[English below]Devierdaagsefeesten zijn afgelopen zaterdag volop begonnen.Mede dankzij het warme weer was het veelal drukker dan op eerdere zaterdagen-voor-de-vierdaagse: terrassen zaten vol en de diverse vermaakcentra werden volop bezocht.De Nijmeegse zanger Frank Boeijen trad zaterdag maar liefst twee keer op: om 4 uur gaf hij een concert in de St. Stevenskerk en 's avonds laat op het grote podium aan de Waalkade.Morgenochtend, als het net niet meer donker is, begint de wandeltocht zelf. Er is een record-aantal inschrijvingen (ca. 47.000), maar de verwachting is dat er een groter aantal als gewoonlijk het startbewijs niet zullen komen afhalen en dat het aantal uitvallers groot zal zijn. De organisatie heeft de wandelaars geadviseerd om extra zout in het eten te doen en veel, heel veel water te drinken. Er wordt een temperatuur van ca. 30° Celsius verwacht.

 • Frank Boeijen

gemeente nijmegen

museumhetvalkhof

 • Een grote en belangrijke verzameling Romeinse archeologie en een bijzondere collectie moderne kunst. Maar ook oude kunst met veel oog voor de bewogen geschiedenis van Nijmegen. Deze collecties kunt u bekijken in Museum Het Valkhof.

 • Museumhetvalkhof.nijmegen

laat hier u bericht plaatsen

 • heb je een feestje ga je iets orgnaseren een romelmart of iets anders ik plaats het hier voor u schrijf even naar wimteeuwissen883@hotmail.com Laser Quest Nijmegen Ziekerstraat 3, 6511 LD NijmegenTel: 024 - 360 16 44 Dinsdag t/m Donderdag 14:00 - 22:00 Vrijdag en Zaterdag 12:00 - 01:00 Zondag 12:00 - 20:00 Maandag zijn wij gesloten

Calendarium 1501 - 1700

 • 1521-1530 Aarden wallen worden achter de stadsmuren aangelegd. 1525-1533 Molenpoort wordt vernieuwd. ca. 1525 Besiendershuis wordt gebouwd.1525 Bouw van de Sint-Jacobstoren. 1526-1527 Roomse Voet wordt gebouwd. 1526 Voorpoort van de Windmolenpoort wordt afgebroken.1527 De Stratemakerstoren wordt gebouwd. 1530 Bouw van een waaggebouw aan de muur tussen de Mei- en Sint-Jacobspoort. 1531-1532Voorpoort van de Burchtpoort wordt afgebroken. 1533-1542 Hezelpoort wordt volledig vernieuwd door Meester Quirijn Peters. 1533 22 Mei: begin van de vernieuwing van de Hezelpoort. 1534 Grote stadsbrand in de Hezelstraat. 1536-1539 Sint-Hubertustoren wordt vernieuwd. 1537 Nijmegen wordt getroffen door een grote stadsbrand. 1538-1540 Herbouw van de Bottelpoort. 1539-1541 Kraanpoort wordt herbouwd door Meester Herman vanHerengrave. 1540 Bouw van onderbouw van de Kerkboog. 1542-1565 Dwarsbeuk en zuidportaal van de Sint-Stevenskerk worden opgetrokken. 1544 Bouw van de Latijnse School. 1546 Karel V wordt in Nijmegen officieel gehuldigd als Hertog van Gelre. 1553-1554 Bouw van het nieuwe stadhuis. 1561 Nijmegen wordt wederom door een grote stadsbrand getroffen. 1566 Februari: Sint-Stevenstoren brandt af na blikseminslag. 1568 Hertog Alva komt op bezoek in Nijmegen. Bouw van nieuwe bolwerken voor de Hunner- en Molenpoort door ingenieur Horologio.1579 Nijmegen treedt toe tot de Unie van Utrecht, dat houdt in dat de Staatsen (de protestanten) de meeste macht hebben. Tijdens de Beeldenstorm verdwijnen vele beelden uit de Sint-Stevenskerk. Voorjaar: Hunnerpoort wordt verbouwd. 1582 De katholieke godsdienst wordt in Nijmegen verboden. 1585 De katholieke meerderheid in Nijmegen grijpt weer de macht en geeft de stad aan de Spanjaarden. 6 December: kasteel Duckenburg gaat door brandstichting verloren. 1589 11 augustus: Aanval van Maarten Schenck op Nijmegen. Na vechtpartijen bij de St. Antoniuspoort en de Hezelpoort waarbij enige doden vallen, drijft het Spaanse garnizoen de aanvallers de Waal in. Door het gewicht van zijn harnas verdrinkt Maarten Schenck. Zijn lichaam wordt opgedregd, hij wordt alsnog onthoofd en gevierendeeld. Zijn hoofd wordt op een staak bij het stadhuis gezet en de vier stukken van zijn lichaam worden met zware kettingen aan de stadspoorten gehangen. 1590 Veerpoort wordt zwaar beschadigd bij beschietingen. Sint-Stevenstoren door beschietingen verwoest. Fort Knodsenburg wordt gebouwd. 1591 21 oktober: Beleg en verovering van de stad door Prins Maurits; de staatsen veroveren Nijmegen. Overblijfselen van Maarten Schenck worden in de St. Stevenskerk begraven en de stad wordt zwaar gestraft voor het overlopen. De godsdienst uitoefening voor katholieken wordt weer verboden en zij worden gedegradeerd tot tweederangs inwoners met bitter weinig rechten. (Zij mochten geen lid worden van een gilde en waren uitgesloten van openbare ambten.)Het terugbrengen van Nijmegen bij de Unie (Oranje) staat bekend als de Reductie van Nijmegen. 1592 Antoniuskapel wordt gesloopt. 1593-1595 Vrouwenklooster aan de Nonnenstraat wordt gesloopt. 1593-1610 Stad krijgt nieuwe wallen en verdedigingswerken.1593 Onderbouw van de Sint-Stevenstoren is hersteld. 1594 Knekelhuis aan het Sint Stevenskerk wordt afgebroken. 1601-1604 Aanleg van de (oude) haven. 1604 Bouw van bovenbouw van de Kerkboog. Bekroning van de Sint-Stevenstoren gereed.Deel van Veerpoort wordt afgebroken. 1607-1610 Aanleg van de Grift, een trekvaart tussen Arnhem en Nijmegen. 1609-1610 Sint-Antoniuspoortje wordt grondig vernieuwd. 1609 Veerpoort wordt hersteld. 1610 Stadsboerderij aan de Karrengas wordt gebouwd. 1612-1613 Bouw van het nieuwe waaggebouw op de Grote Markt. 1612 19 April: begin van de afbraak van het oude waaggebouw. 1613 Juli: nieuwe waaggebouw wordt in gebruik genomen. 1614-1615 Herbouw van de Sint-Stevenspoort. 1619 Het 'Raadsel van Nijmegen' wordt geschilderd. 1621 Het Brouwershuis wordt ingrijpend verbouwd.633 Vismarkt wordt voor het eerst onderaan de Grotestraat gehouden.1635-1636 Het 'pestjaar': De stad wordt getroffen door een zware pestepidemie die ruim 6000 slachtoffers eiste, dit was destijds meer dan de helft van de bevolking. Hele straten in Nijmegen stonden leeg omdat de bewoners overleden waren.1638 Arme Kinderen Weeshuis opgericht.1644 Gevel van het Protestants Weeshuis aan de Begijnenstraat wordt verbouwd naar een ontwerp van Salomon de Bray. 1646 De Belvedere verbouwd en ingericht tot 'speelhuis' voor de magistraat. Galerij aan de Waalkade wordt gebouwd.1648 Buitenzijde van de Molenpoort krijgt barokke bekleding en voor de poort wordt een stenen brug over de stadsgracht gebouwd. 1650 De kapel van de Commanderie van Sint-Jan wordt gesloopt, waardoor de Korenmarkt ontstaat.1651 Hertogpoort wordt hersteld.1653 Stadzijde van de Windmolenpoort wordt vernieuwd.1655 3 Mei: stichting van de 'Illustre School', een eigen universiteit.1664 Gedeputeerdenpoort aan het stadhuis wordt gebouwd. 1666 De pest breekt opnieuw uit.1672 Nijmegen wordt ingenomen door het Franse leger van Lodewijk XIV, die de bevolking van al hun goederen en gelden beroven. In 1674 verlaten de Fransen de stad.De houding tegenover de katholieken wordt iets soepeler.1675-1701 Nieuw verdedigingssysteem van Menno van Coehoorn wordt rond de stad aangelegd.1678-1679 Na langdurige onderhandelingen wordt de 'Vrede van Nijmegen' gesloten tussen (onder andere) de Verenigde Nederlanden, Frankrijk, Spanje en Duitsland. 1678 Einde van de 'Illustre School'.1681 Kerkboog wordt verrijkt met een zonnewijzer in de voorgevel.1683 Aanleg van een Joodse begraafplaats aan het Mariënburg.1690 Oude Dukenburgseweg wordt aangelegd als oprijlaan voor Duckenburg.1698 Eigenaar Isaac Royenstein verbouwt het buitengoed Boschwijk aan de Dennenstraat.1700-1702 Ziekerpoort wordt dichtgemetseld.

 • Nijmegen.digicity

Calendarium 1901 - 1930

 • 1901 13 Juni: Bouw pand Jacob Canisstraat 55 (vestigingsplaatst Noviomagus.nl) 1902-1903 Buitenverblijf Villandry wordt gebouwd. 1902 28 September: Standbeeld voor Bisschop Hamer wordt onthuld. 1903 Bouw van een politiepost op Graafseweg 475.21 November: de 'Dikke Boom' op de hoek Schependomlaan-Voorstadslaan wordt door de bliksem getroffen.1904 Rapport van de gezondheidscommissie. Hier wordt als meest urgente saneringsproject genoemd: het driehoekige blok woningen tussen de Steenstraat, Vleeshouwerstraat en Lieve Vrouwetrappen. Hier woonde in 1900 op ongeveer 1150 centiaren 23 gezinnen ieder in 1 kamer (86personen) 21 gezinnen ieder in 2 kamers (75 personen) en 3 gezinnen ieder in 3 kamers (16 personen). Besloten werd dit gedeelte te slopen en vervangende nieuwbouw te zetten bij de Weurtseweg en omgeving. De 50.000ste inwoner wordt geboren.Graanpakhuis aan de Lage Markt en Waalkade (nu galerie Marzee) wordt gebouwd.Klooster aan de Dominicanenstraat wordt gebouwd 1905 Kantongerecht wordt gebouwd.Krayenhoffkazerne wordt gebouwd. Tuchtschool 'De Hunerberg' wordt gebouwd aan de Berg en Dalseweg. Graafsche straat wordt Graafsche weg.1906 Generaal Snijderskazerne wordt gebouwd.Huize Belvoir aan de Batavierenweg wordt gebouwd.Het Canisiuscollege wordt uitgebreid met een kapel.1907-1908 Bouw van landhuis 't Slotje.1907 Elektrische centrale wordt op de Waalkade gebouwd. 1908-1909 Bouw van de Sint-Josephkerk.1908 Bouw van klooster Brakkenstein aan de Heyendaalseweg.1909-1910 H. Antonius van Padua-Sint Annakerk aan de Groenestraat wordt gebouwd.1909-1911 Prins Hendrikkazerne wordt gebouwd.1909 Eerste Nijmeegse Vierdaagse. Laatste muurresten van de Bottelpoort afgebroken.25 Mei: eerstesteenlegging van de H. Antonius van Padua-Sint Annakerk.26 Mei: inzegening van de Sint-Josephkerk.1910 Bouw van café De Karseboom. Bouw van Hotel Mariënboom.Mariënburgkapel wordt gerestaureerd. In opdracht van Woningvereniging Nijmegen komen aan de Weurtseweg de eerste 15 woningwetwoningen tot stand.1911-1912 Bouw van de door Berlage ontworpen bank 'de Nederlanden van 1845' op de hoek van het Mariënburg.Klooster aan de Dennenstraat wordt uitgebreid.1911-1913 Klooster aan Dobbelmannweg wordt gebouwd.1911 Bouw van 'De Nederlanden van 1845' aan het Mariënburg.Bouw van het tramwachthuisje in het Hunnerpark.Bouw van de Prins Hendrikkazerne.Bouw van boerderij de Weezenhof door het katholieke weeshuis.Bouw van een manege aan de Sterreschansweg.1 Maart: Eerste steenlegging voor de tramremise. 7 Juni: eerste rit van de elektrische tram.1912-1913 Villa de Wolfskuyl wordt gebouwd.1912-1914 Kasteeltje Heyendaal wordt gebouwd.1912 Villa Westerhelling wordt gebouwd.Sancta Maria in Hees wordt gebouwd. Klooster aan de Dennenstraat wordt uitgebreid.Noorderkerk op de hoek Bijleveldsingel-Staringstraat wordt voltooid.1 Januari: Hertogstraat wordt Hersteeg.1913-1914 Bouw van Villa Saxon Holme aan de Javastraat. 1913-1915 Bouw van het nieuwe concertgebouw De Vereeniging. 1913 Synagoge aan Nonnenstraat wordt verlaten.Bouw van villa 'Nieuw Heeswijck' aan de Kerkstraat.Kazerne van de Koloniale Reserve aan het Valkhof wordt verbouwd tot hoofdbureau van politie.11 April: inwijding van de synagoge aan de Gerard Noodtstraat.1914 Zwanengas wordt Piersonstraat, krotwoningen worden gesloopt. Lent krijgt een stationnetje. 1915-1916 Bouw van 73 woningen aan de Broerweg en Esdoornstraat. 1915 Onze-Lieve-Vrouwepoortje wordt dichtgemetseld. Fontein van het Straalmansfonds wordt in het middenplantsoen van de Van Schaeck Mathonsingel geplaatst.1916 Stalgebouw op landgoed Brakkesteyn gebouwd. Looimolen wordt verhoogd.Twee bloemenvazen van het Straalmansfonds worden in het middenplantsoen van de Van Schaeck Mathonsingel geplaatst. 1917-1925 Bouw van het Willemskwartier.1917 Het Protestants Kinderweeshuis wordt gerestaureerd.1919-1922 Museum Kam wordt gebouwd.1920-1927 Aanleg van het Maas-Waalkanaal.1920 Bouw van de Fröbelschool aan de Groenestraat.Kapelletje van de begraafplaats aan de Graafseweg wordt gebouwd.1921 Huis- en Hofwoningen aan de Rembrandtstraat worden gebouwd.1922-1924 Bouw van 50 woningen aan de Broerweg.1922 Observantenklooster aan de Papengas wordt gesloopt. Bankgebouw aan de Hertogstraat wordt voltooid.14 Mei: begin van de bouw van het Canisiusziekenhuis.17 Juni: elektrische tramverbinding tussen Hees en Nijmegen komt tot stand en onthulling van de stenen bank in Hees. September: HBS aan het Julianaplein wordt geopend.29 November: begin van de bouw van de Sint-Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg. 1923-1924 Bouw van 50 woningen aan de Berk-, Populier- en Plataanstraat. Bouw van de Hatertsebrug over het Maas-Waalkanaal.1923 Bouw van woningen op de plaats van de Waalkazerne. Bouw van het Bisschop Hamerhuis.Stichting van de Rooms Katholieke Universiteit.Bouw meisjespensionaat Mariënbosch.Januari: Korenbeurs aan de Nieuwe Markt wordt gesloten.17 Oktober: opening van de Rooms Katholieke Universiteit. 19 November: inwijding van de Sint-Stephanuskerk.15 December: Stationsweg wordt officieel Van Schaeck Mathonsingel.1924-1925 Bouw van 97 woningen aan de Eik- en Iepstraat, het Wilgplein, de Ubbergseveldweg en de Broerweg.Bouw van de Neerbosschebrug over het Maas-Waalkanaal. Kapel wordt gebouwd aan Sancta Maria in Hees.1924 Klooster Augustinus aan de Graafseweg wordt gebouwd.Kweekschool voor onderwijzeressen op de hoek Groesbeekseweg-Heyendaalseweg is voltooid.Kleuterschool en lagere school aan de Heyendaalseweg in Brakkenstein worden gebouwd.1925 21 Mei: Petrus Canisius wordt heilig verklaard.1926-1928 Bouw van het Neboklooster.1926 Canisiusziekenhuis aan de Sint-Annastraat wordt in gebruik genomen.Bouw van zijvleugels aan gebouw Villandry. Bouw van de Klokkenbergkweekschool aan de Ubbergseveldweg. Marie-Adolffontein wordt onthuld.Onthulling van een standbeeld van Thomas van Aquino voor het hoofdgebouw van de universiteit aan het Keizer Karelplein.Voltooiing van het gebouw van het Piusconvict aan de Van Slichtenhorststraat.Mei: hoogwater en dijkdoorbraken leiden tot overstromingen in de benedenstad en in het Land van Maas en Waal. 1927-1928 Bouw van een Franciscanerklooster aan de Vermeerstraat. 1927-1929 C. Estourgie breidt het huidige klooster Bethlehem uit.Studiehuis Berchmanianum aan de Houtlaan wordt gebouwd.1927 Bouw van gloeilampenfabriek Splendor aan de Sint-Annastraat. Bouw van het badhuis aan de Daalseweg.16 Mei: het Sint-Dominicuscollege in Neerbosch wordt in gebruik genomen.27 Oktober: opening van het Maas-Waalkanaal.1928-1929 Theresiakerk aan de Biezenstraat wordt gebouwd.1928 Vierdaagse wordt internationaal.Voltooiing van het brandvrije boekenmagazijn van de universiteit aan de Snijderstraat.1929 Sint Teunismolen wordt afgebroken. Bouw studiehuis Paters van het Heilig Hart aan de Kerkstraat. 1930-1931 Canisiuscollege wordt aan de westzijde uitgebreid met een vleugel in dezelfde stijl.1930-1932 Klooster Albertinum wordt gebouwd. 1930 De gemeente geeft de stedenbouwkundige Ir. A. Siebers opdracht tot het ontwerpen van een stadsuitbreidingsplan. Dit plan heeft veel invloed gehad op de nieuwbouw in de jaren dertig en net na de oorlog. Verbouwing van het gymnasium aan de Van Schevichavenstraat voltooid.Sloop van drie huisjes achter café Rust aan de Berg en Dalseweg.De Katholieke Universiteit Nijmegen bouwt een aula aan de Wilhelminasingel.10 September: opening van gymnasium Mater Dei.

 • Werken bij de Gemeente Nijmege

Veel kijk- en leesplezier!

Calendarium 1991 - 2010

 • 1991 Takenhofplein wordt omgebouwd tot rotonde. PTT Telecomgebouw aan het Takenhofplein wordt gebouwd.1992-1993 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis aan de Groenewoudseweg wordt gesloopt. Bouw van woonwijk op dezelfde plek.1992 Sloop van de Verrijzeniskerk in Grootstal.Sloop achterbouw van het Canisius College aan de Berg en Dalseweg.16 April: opening van het nieuwe Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis aan de Weg door Jonkerbos.1993 Oostelijk spoorwegviaduct tussen het Takenhof- en Spijkerhofplein wordt verbouwd.Theresiakerk aan de Biezenstraat wordt gesloopt.5 Januari: Christus Koningkerk aan de Hengstdalseweg wordt gesloopt. Alleen de toren blijft staan.Oktober: restauratie van benzinestation Autopalace voltooid.1994-1995 Graanpakhuis aan de Lage Markt wordt verbouwd tot galerie.Groenestraatskerk wordt gerestaureerd.1995 Kuuroord Sanadome in het Jonkerbosch wordt geopend. 1996 Stadscentrum wordt door roadbarriers afgesloten.Sloop van 269 huizen in het Rode Dorp.1 Januari: de gemeente Valburg draagt 417 hectare grond over aan Nijmegen.Oktober: ijsbaan Triavium wordt geopend. Een ringbaan van 333,33 meter, ijshockeybaan (1450 toeschouwers) en een baan voor kinderen.1997-2003 Herbouw van het Rode Dorp.1997 De Refter aan het Erasmusplein wordt in gebruik genomen.1 Januari: de gemeente Bemmel draagt ongeveer 234 hectare grond over aan Nijmegen.1998-2000 Marikenstraat en een nieuw plein rond de Mariënburgkapel worden gebouwd. 1998-2002 Bouw van het Magnetenlab aan het Toernooiveld.1998 Begin van bouw in de Waalsprong (Visveld-Oost, Woonpark Oosterhout).Opening van het politiebureau aan de Stieltjesstraat.Opening nieuwe Rabobank aan het Keizer Karelplein.Afbraak van de oude Meersluis.1 Januari: de gemeente Elst draagt 716 hectare grond, inclusief het dorp Lent, over aan Nijmegen. 24 Maart: eerste sloopwerkzaamheden op de Mariënburg in verband met het project Centrum 2000.27 Maart: nieuw ING-kantoor aan Oranjesingel wordt in gebruik genomen.1999-2000 Goffertpark wordt opgeknapt.1999-2001 Molenpoortpassage wordt verbouwd.1999 Goffertstadion wordt verbouwd. De hardstenen waterpomp wordt van de Franse Plaats overgebracht naar het Kelfkensbos.12 Mei: sloop van winkels aan de Burchtstraat in verband met de aanleg van de Marikenstraat.23 Juni: ruiterstandbeeld bij het station wordt 4½ meter verplaatst.6 Juli: het beeld van Bisschop Hamer wordt verplaatst naar de kop van de Bisschop Hamerstraat.3 September: muziekhal Night Live Music (later: Matrixx) aan de Wijchenseweg wordt geopend.14 September: museum Het Valkhof wordt geopend door koningin Beatrix.17 September: het nieuwe Stationsplein wordt geopend.29 Oktober: het gerestaureerde Hollands-Duitsch gemaal wordt heropend.2000-2001 Dobbelmanfabriek wordt gesloopt.Mercator II wordt gebouwd op het Toernooiveld.2000-2002 Stationsgebouw wordt verbouwd.2000 Bouw van fontein op hetTakenhofplein. Bouw van kantoor van de Sociale Verzekeringsbank aan het Takenhofplein. Sloop van de Opstandingskerk aan de Kwakkenbergweg.Tarcisiusschool in Brakkenstein brandt grotendeels af.Mei-juni: Marie-Adolffontein wordt opnieuw opgericht.27 augustus: De website Noviomagus.nl gaat van start 21 September: Marikenstraat wordt geopend.Najaar: Oud Burgeren Gasthuis in Galgenveld wordt gesloopt.2001-2002 Bouw appartementen aan IJpenbroekweg.Aanleg van busbaan door spoorzone en bouw van busviaduct tussen Willemsweg en Arend Noorduijnstraat.2001-2003 Bouw van het Gymnasion aan de Heyendaalseweg.2001 Hal van het hoofdperron op het centraal station wordt uitgebreid.Bouw van appartementen in eind 19de-eeuwse stijl aan de Groesbeekseweg.Een vijtiental huizen aan de Koninginnelaan en Begoniastraat wordt gesloopt.Oktober: de overkapping van het oude busstation van Dukenburg wordt gesloopt.Oktober: plaatsing van wegwijzers in het stadscentrum.6 December: koetshuis van de Witte Villa aan de Schependomlaan wordt gesloopt.2002-2003 Bouw van huizen tussen Marialaan en Kievitstraat.2002 Kerk op de hoek Hazenkampseweg wordt gesloopt.Januari: busbaan tussen het station en de Sint-Annastraat wordt in gebruik genomen.25 Februari-26 april: huizen aan begin Weurtseweg worden gesloopt.19 April-1 juli: sloop panden op Limos-terrein.22-31Mei: sloop van de Antonius Abt in Hatert.16 Juli: tijdelijk station Lent wordt in gebruik genomen.7 of 8 Oktober: trafohuisje op hoek Graafseweg-Willemsweg wordt gesloopt.31 Oktober-10 december: sloop van huizen aan de Ziekerstraat. 17 December: de vervallen fontein op de Van Schaeck Mathonsingel wordt uit elkaar gehaald.2003-2004 Bouw van appartementen aan de Van Peltlaan. Bouw van appartementencomplex Ooijzoom aan de Ubbergseweg. Aanleg van de fietsbrug Snelbinder tussen Stieltjesstraat en Lent. Modernisering en verbreding van de voetgangerstunnel van het station. Aanleg van de Moenenstraat.2003 Kantoorgebouw op hoek Groenestraat-Sint Annastraat wordt gebouwd.Bouw van appartementencomplex De Kajuit aan de Hazenkampseweg.Bouw van appartementencomplex Dennendaal aan de Oude Graafseweg.16 Januari: eerste steen voor het Nuclear Magnetic Resonance-paviljoen op Heyendaal gelegd.24 Januari: sloop van Joachim en Anna aan de Groesbeekseweg.24 Januari: Oude Mollenhutseweg wordt Burgemeester Daleslaan.4 Februari: begin van de sloop van 196 huizen in het westelijk deel van de Wolfskuil.23 Februari: doorbraak door landhoofd van de spoorbrug in verband met de aanleg van de fietsbrug.Mei-juli: sloop van het Universitair Sportcomplex aan de Kwekerijweg.19 Mei: start herbouw van de Tarcisiusschool.29 Oktober: start van de bouw van 165 huizen in de Wolfskuil.2004-2005 Aanleg van een straat en bouw van huizen tussen Groesbeekseweg en Archipelstraat. 2004 Maart: voltooiing van fietsbrug over de Waal.2005 Feest in Nijmegen: 1900 jaar stad, 2000 jaar leven. Sloop van huizen aan de Pater van Meursstraat in het Willemskwartier. 2010 Sloop van huizen aan de Ruusbroec- en Brederostraat in het Willemskwartier.

 • Bestuur en Organisatie

WALLPAPERS

Top5 Hot or Not?

Nijmegen Stories

 • *** henny*** Muloschool Gerard Noodtstraat nijmegen*** zoek voetballers schoolteam 1947/48*** oorlog*** waalkade*** reseda*** reseda*** Thanks for your Website.I really enjoy it being an ex Nijmegenaar., but now in A*** vierdaagse nu al begonnen?*** vierdaagse nu al begonnen?*** Wijchen!!!*** NIJMEGEN!!*** aantal deelnemers 4daagse Nijmegen loopt achteruit*** no*** irish*** VVV*** NEC the best, het komt allemaal goed dit seizoen, we winnen van psv Nijmegen Stories neemt u mee naar Nederlands oudste stad: Nijmegen.Hier leest waargebeurde verhalen geschreven door Nijmegenaren. We zouden ook uw verhaal graag lezen! Bent u ooit in Nijmegen geweest? Heeft u hier gewoond of woont u hier nog steeds? Klik hier onder en vertel ons uw Nijmeegse verhaal!

 • Klik hier

triavium.nijmegen

Dienstbaar aan de stad

uitleg breed nijmegen

 • Blik op Breed Breed is een organisatie met een sprekende naam. Onze naam verwoordt de breedte van de groep mensen waarmee wij werken, ons brede scala aan producten en diensten én het brede gebied waarin wij opereren. Kortom wij zijn Breed. Wij zijn, met meer dan tweeduizend medewerkers, één van de grootste werkgevers in de Nijmeegse regio.Wij maken ons Breed voor mensen...Mensen begeleiden in hun ontwikkeling is één van de doelstellingen van Breed. Wij voeren voor negen gemeenten in de regio de Wet op de Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Deze negen gemeenten zijn: Nijmegen, Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, West-Maas en Waal en Wijchen. De Wet op de Sociale Werkvoorziening houdt in dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap, die nog niet in staat zijn arbeid te verrichten op de vrije arbeidsmarkt, aangepast werk wordt aangeboden. Middels trajectbegeleiding en leerwerktrajecten bieden we mensen tal van mogelijkheden om ervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen binnen diverse vakgebieden. Daarnaast bieden we ook diensten aan op het gebied van arbeidsreïntegratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet in aanmerking komen voor de Wsw. Breed in de markt... Breed opereert in de markt gelijk als ieder ander bedrijf. Wij werken met productieafdelingen met eigen verantwoordelijkheden en doelstellingen. De producten en diensten die wij te bieden hebben zijn zeer divers: van groenvoorziening tot metaalbewerking, van schoonmaak tot catering, van digitale archivering tot detacheringen op velerlei terreinen. Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten die bij ons plaatsvinden. Kijk maar eens hoe Breed wij zijn…

 • < breed >
 • Breed - Nijmegen
 • Breed Nijmegen schrapt 20 arbe
 • Extra vergadering op 25 novemb
 • Nederlands: Zakelijk: Banen: G
 • Track - Rubrieken - Gehandicap

Thuis in de stad

nijmegen vierd feest 2000 jaar

frankboeijen.nl/iimages/014

natuurmuseum nijmegen

 • In het Natuurmuseum Nijmegen kan jong en oud kennismaken met natuur en landschap van de regio. Het museum heeft een grote verzameling dieren, planten en stenen, die afkomstig zijn van het Gelderse rivierengebied. Regelmatig zijn er interessante wisselexposities over allerlei natuuronderwerpen. Speciaal voor kinderen zijn er speurtochten. Ook het monumentale pand is de moeite van het bezoeken waard. Het museumgebouw is een voormalige synagoge ontworpen door architect Oscar Leeuw.

 • Adresinformatie
 • Dienstverlening
 • Donateur worden?
 • Entreeprijzen
 • Inleiding
 • Openingstijden
 • Www.natuurmuseum

n e c nijmegen

 • N.E.C. - Clublied Weer trekken wij ten strijde N.E.C. bestaat meer dan 100 jaar en hele volksstammen menen dat het officiële clublied al bijna net zo lang bestaat. Niets is echter minder waar. 'Weer trekken wij ten strijde' is eigenlijk een piepjong lied. Op 6 november 1966, tijdens de derby tegen FC Den Bosch, werd het pas 'geboren'. Download: MP3 N.E.C. Clublied uitgevoerd door Jean Knipping & Henk Janssen Muziek: J. de Vos - Tekst: E. Schepers Daar, aan de boorden van de Waal ligt de oude Keizerstad, die door de eeuwen heen de taal des Keizers nooit vergat. Die taal van vechten voor het doel kregen wij van hen mee, met het juist beleid, de hoofden koel vechten voor N.E.C. Refrein: Weer trekken wij ten strijde voor ons rood, zwart en groen, vechten ten alle tijde N.E.C. wordt kampioen! Vechten ten alle tijde N.E.C. wordt kampioen! Kom mannen, hou de kleuren hoog van Goffert, van club en stad! Blijf vechten, hou 't doel in 't oog al zit het soms niet glad! Breng Nijmegen steeds hoger op 't is 't aan de stad verplicht! Neem N.E.C. mee naar de top de strijd hier op gericht. Refrein En valt de strijd niet altijd mee verliest dan toch nooit de moed! Hou hoog de naam van N.E.C. in voor en tegenspoed! Laat steeds weer weten in het land waar N.E.C. behoort, denk steeds aan de sportieve kant zowel in daad als woord. Refrein

 • Nec-nijmegen
 • Omroep Gelderland teletekst he
 • Teletekst

Calendarium 1701 - 1850

 • 1702 11 juni: Franse aanval op Nijmegen wordt afgeslagen. De burgerij nam, onder aansporing van Ds. Eilbracht het initiatief tot de verdediging, die geleid wordt door baron Fagel. Na hevige schermutselingen worden de Fransen verdreven.1730 Bouw van de orangerie op de Duckenburg.1747 Op het Kelfkensbos wordt een hardstenen waterpomp geplaatst.1748 Lunet Zeelandia wordt gebouwd.1756 Bordestrap van de waag wordt vervangen door een zuilengalerij.Synagoge aan de Nonnenstraat wordt gebouwd.1760 De Witte Molen aan de Looimolenweg wordt gebouwd. 1776 König-orgel wordt gebouwd.1784 1 maart: Lappentoren wordt door ijsgang verwoest.1786 Stadhouder Willem V en zijn vrouw verblijven op het Valkhof, omdat zij zich in Den Haag en Apeldoorn niet meer veilig voelen. Classicistische gebouwtje wordt tegen de Sint-Stevenskerk aangebouwd. Oktober: ingebruikname van de Meersluis aan het eind van het Meertje. 1794 27 Oktober-7 november: Nijmegen wordt gebombardeerd door de Fransen. De Valkhofburcht wordt zwaar beschadigd.8 November: Nijmegen wordt ingenomen door de Fransen.1795 - 1806 Bataafse republiek.1795 13 September: besluit valt om de Valkhofburcht af te breken.1796-1797 Sloop van de Valkhofburcht, alleen het kapelletje en de absis blijven gespaard. De burcht wordt opgekocht door een handelaar in tras, uit Wormerveen, een kleine 2 jaar zijn 100 tot 150 arbeiders bezig geweest met de sloop. Van de tufsteen wordt poeier gemaakt, welke in de omgeving van Haarlem gebruikt is als cement voor de aanleg van huizen en wegen.1799 Gewelven van de Sint-Maartenskapel worden afgebroken om met de verkoop van de tufsteen de aanleg van een wandelpark op het Valkhof te bekostigen.2 Februari: hoogwater in de benedenstad.1800 9 November: in een zware storm wordt een torentje op het koor van de Sint-Stevenskerk verwoest.1802 Boerderij aan Teersdijk (nu Zwanenveld 32) wordt gebouwd.1805 De schandpaal op de Grote Markt verdwijnt.1806 - 1810 Koninkrijk Holland 1806 Koning Lodewijk Napoleon bezoekt Nijmegen.1809 15 Januari: de Waaiesteinkolk ontstaat nadat de Waaldijk bij Oosterhout door ijsgang is doorgebroken.1810 - 1814 Keizerrijk Frankrijk. Nijmegen komt nog net onder Frankrijk te liggen. 1810 Nederland wordt ingelijfd door het Franse Keizerrijk: Nijmegen wordt een Franse stad.1811 29 Oktober: Bezoek van keizer Napoleon Bonaparte. Huis De Winckelsteegh wordt herbouwd in neoclassicistische stijl.20 Mei: begraafplaats Stenenkruisstraat wordt in gebruik genomen.1814 17 November: koning Willem I wijst Nijmegen weer aan als vestingstad. 1817 Bouw van fort Sterreschans.1820-1821 Versterking van fort Sterreschans. 1820 23-24 Januari: dijkdoorbraak bij Oosterhout. 1821 Zomer: reparatie aan de toren van de Sint-Stevenskerk (westzijde toren met nieuwe muur bekleed).1822 Huis Mariënboom aan de Groesbeekseweg wordt gebouwd. 1823 Bouw van het Arsenaal.1824-1831 Bouw van fort Krayenhoff. 1824 Veerpoort wordt vernieuwd.1826 Sloop van de Burchtpoort. Op deze plaats heeft daarna tien jaar een stadsschuur gestaan Hezelpoort opnieuw vernieuwd.Kerkje aan de Dennenstraat vervangt een schuurkerkje. 1828 Grote delen van de Waalkade storten na verzakkingen in. 1830 Kraanpoort wordt afgebroken 'en met den muur tot aan de Galerij herbouwd'. Zuilengalerij van het waaggebouw wordt opgeknapt.1832-1833 Cholera-epidemie treft Nijmegen: bijna 60 doden.1832 Valkhofpark in Engelse landsschapsstijl krijgt nieuwe inrichting1833 In het Valkhofpark wordt een uit 1725 daterend beeld van Flora geplaatst. Het verdwijnt in de Tweede Wereldoorlog.1834 Muren van vroeger badhuis worden opgegraven bij fort Krayenhoff.1835 29 Oktober: aanbesteding van het aanleggen van een grindweg buiten de Molenpoort (de Graafsche Weg), van het glacis tot aan de Teersdijk.1836 De Latijnse tekst 'Quem dabis haec possit qui dare cuncta locum?' wordt aangebracht op het hekwerk van het Valkhofpark.Zomer: verbouwingen aan de Latijnse School.1837 Plaatsing van een bliksemafleider op de Sint-Stevenstoren.1838 Palissaderingen bij de stadspoorten worden weggehaald.September: afbraak van de oude stadsschuur en ruiterwacht bij de voormalige Burchtpoort, om te beginnen met de bouw van de schouwburg. 1839 Tolhuis wordt aan de Teersdijk gebouwd.Vergroting van de kerk aan de Dennenstraat.Pastorie van de kerk aan de Dennenstraat wordt gebouwd. Socïeteit Burgerlust aan het Valkhofplein wordt gebouwd.15 Oktober: inwijding van de schouwburg.1841 Berg en Dalseweg wordt tot aan het Hengstdal met bomen bepoot.31 Juli: plaatsing van het uurwerk op de schouwburg, met klok, die vroeger op de Kraanpoort en na 1830 op het Valkhof had gehangen.1844 Kerk van Hatert wordt gebouwd. 1845 Bankgebouw aan de Lange Burchtstraat wordt gebouwd door Pieter van der Kemp.Pieter van der Kemp verbouwt het katholieke weeshuis op de Hessenberg.Heydepark wordt gebouwd.1846-1848 Oud Burgeren Gasthuis wordt gebouwd door Pieter van der Kemp.1846 31 Januari, rond 2.00 uur: Nijmegen wordt getroffen door een lichte aardbeving. 1848 Sint Annamolen wordt gebouwd.De Katholieke krant "De Gelderlander" wordt opgericht.1849-1850 Klooster van de Rosastichting aan de Dennenstraat wordt gebouwd.

 • Leven in Nijmegen

Calendarium 1931 - 1950

 • 1931-1932 Bouw van schoenenfabriek Wellen aan de Groesbeeksedwarsweg.Ingrijpende restauratie van Grote Markt 23 en 24. 1931 Bouw van de universiteitsaula aan de Wilhelminasingel.Winkel- en woonblok van C. Estourgie wordt gebouwd aan de Sint Annastraat 209-233. Bouw van de Tarcisiusschool in Brakkenstein.1932-1933 Bouw van de Christus Koningkerk aan de Hengstdalseweg.1932-1934 Bouw van internaat Jonkerbosch.1932-1936 Waalbrug wordt gebouwd.1933 Hollandsch-Duitsch Gemaal wordt gebouwd.Radiocentrale aan de Van Gentstraat wordt gebouwd. 1934-1936 PGEM-centrale en -verdeelstation worden gebouwd.1934 Nieuwe Haven wordt vergroot.Villa Hoogesteyn aan de Berg en Dalseweg wordt afgebroken.Augustus: schoenenfabriek Robinson op de hoek Groesbeekseweg-Postweg wordt herbouwd.22 Februari: opening van het Hollandsch-Duitsch Gemaal.1935-1939 Als werkverschaffingsproject van minister Slotemaker de Bruïne wordt het stadspark de Goffert aangelegd. In de volksmond noemt men de Goffertstadion, de "bloedkuul". 1935 Verbreding van de Lange Koningstraat.Villa Ruimzicht aan de Berg en Dalseweg wordt gesloopt.Tramhuisje in Hunnerpark wordt verplaatst. Hotel Heeslust aan de Korte Bredestraat brandt uit, maar wordt opgeknapt. 10 Februari: aanbesteding voor het slopen van de oude schouwburg. 12 April: alleen de muren van de oude schouwburg staan nog overeind. 1936-1937 Bouw van kapel voor het Canisiuscollege door Kropholler. 1936 Bouw van het benzine station NV Auto Palace aan de Graafseweg (nu Muldersweg). Eerste halfjaar: verbreding van de Burchtstraat bij het Kelfkensbos.16 Juni: opening van de Waalbrug, vanaf 1905 is Nijmegen bezig om een verkeersbrug over de Waal te krijgen. Een van de grootste voorvechters hiervan was C.A.P. Ivens.1937 Sportfondsenbad-Oost aan de Beethovenstraat wordt geopend.1938 Oprichting Sanering Oude Stad, kortweg S.O.S. genoemd. Deze wilt het gebied tussen het Valkhof en de Grotestraat saneren. Het gebied moet worden omgevormd tot een rustige, open woonwijk met huizen van goede welstand, van welker bewoners verwacht mag worden, dat ze voor keurige bewoning zorg zullen dragen en geen was uithangen. Hiervoor zou een gedeelte opgehoogd worden, zodat er een woonwijk bovenop een terras, "het Groene Balkon", zou ontstaan. Door de oorlog komt dit plan in de ijskast.Verbreding van de brug over de spoorwegen in de Graafseweg.1939 8 Juli: opening van het Goffertpark door Prins Bernhard.1940-1941 Bouw van een nieuwe stadhuisvleugel aan de Lange Nieuwstraat.1940 10 Mei: Om Nijmegen te verdedigen en de tegenstander op te houden worden bruggen over de Waal, het Maas Waalkanaal en over de spoorlijnen opgeblazen.30 Augustus: eerste steen wordt gelegd voor een nieuwe vleugel van het stadhuis.12 November: spoorbrug over de Waal wordt weer in gebruik genomen.19 November: opening van schoenfabriek Swift aan de Muntweg.December: aanleg van een hulpbrug over de spoorlijn in de Graafseweg.1941 Januari: ijzeren brug over het spoor in de Sint-Annastraat is gereed.14 Februari: huizen in de Roer-, Niers- en Rijnstraat worden door bommen getroffen: 7 doden.November: restauratie van de Kruittoren.1942 Restauratie van het Besiendershuis. Duitse bezettingsmacht vaardigt een bouwstop uit.25 Maart: Hatertseweg 41-45 worden door een bom verwoest: 5 doden. De huizen worden herbouwd. 11 April: de RK Universiteit sluit zijn deuren tot aan de bevrijding in 1944. 22 Juli: Dorpsstraat 122 in Hees wordt getroffen door een bom: 3 doden. 2 Oktober: het Duitse leger houdt een razzia. 17 November: het Duitse leger houdt opnieuw een razzia.1943 Waalbrug wordt weer geopend. 21 Februari: de 100.000ste inwoner wordt geboren. 1944 22 februari, 13.30 uur: Amerikaans bombardement door 16 uit het oosten komende bommenwerpers op binnenstad en stationsbuurt: ongeveer 800 doden. 26 Februari: bijna 500 doden worden begraven op de begraafplaats aan de Graafseweg.18 September: Duitsers stichten brand in de binnenstad en rond het Keizer Lodewijkplein.20 September: Nijmegen wordt bevrijd. 23 September: gebouwen op de hoek van het Mariënburg worden verwoest. 28 September: middelste boog van de spoorbrug over de Waal wordt door de Duitsers tot ontploffing gebracht.8 November: huis Sint Annastraat 235 wordt verwoest door granaat.1945 Hoofdbureau van politie vestigt zich in het Oud Burgeren Gasthuis.18 Februari: V1-bom treft huizen op Biezenstraat 137, 143-149 en 159: 3 doden.Tot 17 maart wanneer de laatste granaat neerploft,blijft Nijmegen frontstad. De balans is: 2200 doden, 600 verwoeste winkels, 4500 verwoeste woonhuizen en 10.000 daklozen.1 Augustus: spoorbrug over de Waal wordt weer in gebruik genomen.1946 Bouw van noodwoningen op het Kopse Veld.Start van de herbouw van het stadhuis.1947 Sloop van de Sint-Augustinuskerk.1948-1949 Begin van de wederopbouw: Bouw van het eerste pand aan de 'nieuwe' Broerstraat.Aanleg van een eerste havenarm aan het Maas-Waalkanaal.1948-1951 Carmelkerk en -klooster aan de Doddendaal wordt gebouwd.1948 Bouw van modehuis Voss aan de Broerstraat. 1949-1950 Peek en Cloppenburg wordt aan de Burchtstraat gebouwd. Bouw van het woon- en winkelgebouw aan de westzijde van Plein 1944. Jozefklooster aan de Kerkstraat wordt uitgebreid met een kapel. 1949 Duizendste woning na de bevrijding is gereed.Bouw van de Opstandingskerk aan de Kwakkenbergweg.Het standbeeld van Bisschop Hamer moet wijken voor noodwinkels en verhuist naar het middenplantsoen van de Van Schaeck Mathonsingel.Sociëteit Burgerlust aan het Valkhofplein wordt gesloopt.1950-1955 Bouw van woonwijk Jerusalem in Heseveld. 1950 Aanleg van een haven- en industrieterrein ten oosten van het Maas-Waalkanaal.14 Juli: eerste havenarm is gereed.30 September: opening van de veiling aan de Marialaan.Oktober: eerste steen wordt gelegd voor de bouw van de Kolpingbuurt.21 December: begin bouw van Sint-Radboudziekenhuis op landgoed Heijendaal.

 • Digitaal Loket

Nijmegen blijft in Beeld